CCU – Staff Cymorth Prosiect a Myfyrwyr

Adref  / Cynhyrchu Cyfryngau Uwch Staff Cymorth

Mrs Julia Jenkins – Tiwtor Personol

BA (Hons), PGCTHE

Welsh-logo

Manylion Cyswllt

Email: jcj@aber.ac.uk

Hoffwn gyflwyno fy hun i chi oherwydd mae gen i’r fraint o fod yn diwtor personol ar gyfer y modiwl hwn. Mae hyn yn golygu y gallwch ddod ataf os oes gennych unrhyw faterion sy’n effeithio ar eich astudiaethau ond nad ydynt yn gysylltiedig â chynnwys academaidd y modiwl.

Er enghraifft, efallai y byddwch chi’n ei chael hi’n anodd cadw ar ben y llwyth gwaith (yn ddealladwy iawn; mae’n debyg bod yn rhaid i chi jyglo’ch astudiaethau â’ch gwaith proffesiynol a’ch cyfrifoldebau teuluol, a allai fod wedi cynyddu oherwydd y pandemig) felly efallai eich bod chi’n poeni am eich sgiliau astudio neu sgiliau rheoli amser. Efallai bod gennych bryderon am eich iechyd meddwl, neu am dynnu sylw at unrhyw anableddau sy’n effeithio ar eich astudiaeth. Beth bynnag yw’r achos, rwy’n hapus iawn i gael sgwrs ac, rwy’n gobeithio eich helpu chi i ddod o hyd i ffyrdd o ddelio â’ch sefyllfa – neu eich rhoi mewn cysylltiad â rhywun a allai helpu.

Cliciwch yma i ddarllen mwy am Julia a sut y gall hi helpu.

Fy nghefndir yw fy mod nid yn unig wedi gweithio ym Mhrifysgol Aberystwyth ers dros 30 mlynedd, yn benodol ym meysydd dysgu o bell a chymorth i fyfyrwyr, ond rwyf hefyd wedi astudio cyrsiau trwy ddysgu o bell fy hun (athroniaeth yn y Brifysgol Agored). Felly mae gen i ddealltwriaeth go iawn o’r pwysau a’r ymdeimlad o unigedd y gall y dull hwn o ddysgu ei gynnig. Mae gallu siarad â rhywun sydd wedi bod trwy’r profiad eu hunain yn gallu bod yn help go iawn os ydych chi’n teimlo’n ansicr ynghylch sut i ymdopi.

Gallwch fod yn dawel eich meddwl y byddaf bob amser yn cymryd yn ganiataol bod ein sgyrsiau (p’un ai dros y ffôn, e-bost, negeseuon neu alwadau fideo) yn gymharol gyfrinachol, felly nid oes angen i chi boeni y gallech fod yn peryglu’ch marciau neu’ch safle ar y cwrs gan unrhyw beth a ddwedwch wrthyf. Mae ‘cymharol gyfrinachol’ yn golygu y byddwn ond yn rhannu ein sgyrsiau ag eraill yn y brifysgol yn ôl yr angen (gyda Chymorth i Fyfyrwyr, er enghraifft). Yn benodol, os fyddwch chi byth mewn sefyllfa o argyfwng efallai y bydd yn rhaid i mi gysylltu â phobl eraill i sicrhau eich bod chi’n cael y gefnogaeth sydd ei hangen arnoch chi.

Yn olaf, er mai swydd ran-amser yw fy un i, byddaf yn ceisio bod ar gael trwy e-bost neu negeseua ar yr adegau ‘y tu hwnt i oriau’ hynny pan rydych chi’n fwyaf tebygol o fod yn astudio, o gofio bod gennych chi lawer o ymrwymiadau yn ystod y dydd yn ôl pob tebyg (proffesiynol a phersonol), a byddaf yn ceisio bod ar gael yn ystod eich diwrnod gwaith os hoffech gael sgwrs mewn galwad ffôn neu gyswllt fideo a drefnwyd ymlaen llaw. Ac er efallai nad wyf yn gwybod yr holl atebion i’ch holl gwestiynau, dylwn allu eich rhoi mewn cysylltiad â’r arbenigwyr a all eich helpu!

Gan nad wyf yn siarad Cymraeg ond y byddai’n well gennych chi drafod unrhyw bryderon sydd gennych chi trwy gyfrwng y Gymraeg, rhowch wybod inni a byddwn yn barod iawn i drefnu bod tiwtor cyfrwng Cymraeg ar gael i chi.

Edrychaf ymlaen yn fawr at “gwrdd” â chi.

Mrs Elin Mabutt – Rheolwr Prosiect

LLB (Hons)

Welsh-logo

Manylion Cyswllt

Email: emm32@aber.ac.uk

Mrs Lauren Clare – Gweinyddwraig Myfyrwyr

Welsh-logo

Manylion Cyswllt

Email: lac63@aber.ac.uk

Mr Scott Friel – Technegydd Prosiect

MPhys, MInstP

Manylion Cyswllt

Email: sbf3@aber.ac.uk

Miss Elizabeth Evasn – Gweinyddwr Cyllid

Welsh-logo

Manylion Cyswllt

Email: ele45@aber.ac.uk

Ms Susan Jenkins – Swyddog Marchnata a Gwerthu

Welsh-logo

Manylion Cyswllt

Email: suj13@aber.ac.uk