Darlithwyr Cynhyrchu Cyfryngau Uwch

Hafan  / Darlithwyr Cynhyrchu Cyfryngau Uwch

Dr Edore Akpokodje

BSc, MInfSc, Ph.D.

Manylion Cyswllt

Ebost: eta@aber.ac.uk

https://www.aber.ac.uk/cy/cs/staff-profiles/listing/profile/eta/

 

Dysgu

CSM0220 – Rhaglennu ar gyfer Cyfryngau Digidol
CSM4020 – Graffeg Gymhwysol
CSM5020 – Datblygu Gwefannau
CSM0960 – Traethawd Estynedig
CSM6020 – Data Mawr
HYM4820 – Cysyniadau a Sgiliau Ymchwil

Mae gan Edore Bagloriaeth mewn Cyfrifiadureg a gradd Meistr mewn gwybodaeth Gwyddor o Brifysgol Ibadan, Nigeria. Yn 2021 cwblhaodd yddoethuriaeth mewn Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Aberystwyth gan ganolbwyntio’n benodol ar gymhwyso technoleg symudol mewn Amaethyddiaeth.

Mae Edore wedi bod yn darlithio myfyrwyr amaethyddol ar geisiadau TGCh er 1999. Bu hefyd yn Uwch Arddangoswr yn adran Cyfrifiadureg Prifysgol Aberystwyth. Ei brif alwedigaeth nawr yw darlithio ar y prosiect Cynhyrchu Cyfryngau Uwch.

Prosiect sy’n cefnogi’r sector diwydiannau creadigol yng Nghymru drwy hyfforddi gweithwyr proffesiynol a graddedigion i fanteisio ar dechnolegau newydd mewn cynhyrchu cyfryngau. Y mae Edore hefyd yn aelod o Bwyllgor Darllen Chevening sy’n asesu ceisiadau ysgoloriaeth Chevening.

Dr Jonathan Bell

B.Eng. (Hons), Ph.D.

Dysgu

CSM0220 – Rhaglennu ar gyfer Cyfryngau Digidol
CSM4020 – Graffeg Gymhwysol
CSM5020 – Datblygu Gwefannau
CSM0960 – Traethawd Estynedig
CSM6020 – Data Mawr
HYM4820 – Cysyniadau a Sgiliau Ymchwil

Welsh learner logo

Mae Dr Jon Bell yn un o ddau ddarlithydd cyfrifiadureg ar y Prosiect Cynhyrchu Cyfryngau Uwch. Graddiodd gyda B.Eng mewn Peirianneg Meddalwedd ym Mhrifysgol Aberystwyth yn 2000 gan ddal ati i ennill ei PhD yn 2006. Ers hynny mae llawer o’i waith ymchwil wedi ymwneud â Golwg Gyfrifiadurol, Modelu 3D a Phrosesu Delweddau. Roedd hyn yn cynnwys gwaith gyda Modelu 3D Stereo ac Animeiddio yn ychwanegol at Realiti Estynedig, fel rhan o’r Prosiect “Archwilio’r Colledig a’r Anweledig” ar Fryn Celli Ddu, a gweithio ar segmentu delweddau ar gyfer olrhain twf planhigion.

Cyn ennill ei radd, gweithiodd fel ffotograffydd yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gan ddatblygu dull o greu copïau ffilm modern o hen negatifau plât gwydr. Mae Jon hefyd wedi addysgu ar fodiwlau israddedig ac ôl-raddedig sy’n cyflwyno myfyrwyr i Raglennu a Datblygu’r We, y mae bellach yn eu defnyddio yn ei rôl gyfredol.

Ms Sara Penrhyn Jones

Dysgu

TFM6420 – Cyflwyniad i Gynhyrchu Cyfryngau
TFM6520 – Sgiliau Cynhyrchu Cyfryngau Uwch
TFM0220 – Diwylliant Digidol
CSM0960 – Traethawd Estynedig
HYM4820 – Cysyniadau a Sgiliau Ymchwil

Welsh logo

Mae gan Sara Penrhyn Jones gefndir proffesiynol mewn cynhyrchu cyfryngau, yn amrywio o raglenni dogfen arsylwi i deledu (gyda gwobrau BAFTA/RTS), prosiectau cyfrannol ac artistig, a chyfryngau amgen. Mae ei sgiliau cyfryngol yn cynnwys gwaith cynhyrchu, ffilmio camera-sengl (gyda sain), ffotograffiaeth, a golygu. Mae ganddi dros bymtheg mlynedd o brofiad o gyflawni prosiectau, o’r cysyniad gwreiddiol hyd at ledaeniad fideo dros sawl platfform.

Yn gweithio fel darlithydd ers 2011, mae Sara yn dysgu Cynhyrchu Cyfryngau Uwch i Brifysgol Aberystwyth, a hefyd yn Uwch-ddarlithydd ym Mhrifysgol Bath Spa. Mae wedi ennill cyllid grant sylweddol ar gyfer ei ymchwil-drwy-ffilm, sy’n bennaf yn archwilio perthynas cymunedau gyda lle, yn enwedig yn wyneb her newid hinsawdd. Enillodd wobr am Ymchwil drwy Ymarfer yn 2018 (BAFTSS), a fe’i dewiswyd yn fodel rôl am ei ymchwil amgylcheddol gan UKRI (Ymchwil ac Arloesi yn y Deyrnas Unedig). Mae hi wedi dysgu yn y meysydd israddedig ac ôl-raddedig canlynol: damcaniaeth ac ymarfer cyfathrebu digidol; cynhyrchu cyfryngau a dogfennau ar lefel cyflwyniad, uwch, ac annibynnol; perfformio a chynhyrchu cydgyfeiriannol; methodoleg ymchwil a dosbarthiadau meistr mewn camera.

Dr Laura Stephenson

BPSA, BCS (Hons), MCS, Ph.D.

Manylion Cyswllt

Ebost: las39@aber.ac.uk

https://www.aber.ac.uk/cy/cs/staff-profiles/listing/profile/las39/

 

Dysgu

TFM6420 – Cyflwyniad i Gynhyrchu Cyfryngau
TFM0220 – Diwylliant Digidol
TFM0120 – Rhywedd a Chynhyrchu Cyfryngau
TFM0320 – Naratif ac Affaith
CSM0960 – Traethawd Estynedig

Mae Dr Laura Stephenson yn ddarlithydd mewn Cynhyrchu Cyfryngau Uwch yn adran Theatr, Ffilm a Theledu ym Mhrifysgol Aberystwyth. Yn wreiddiol, hyfforddodd fel golygydd ffilm, ond yn fwy diweddar gweithiodd yn llawrydd yn y maes cyn-gynhyrchu, fel datblygydd cysyniad, golygydd sgript,
perfformiwr a chynhyrchydd.

Daeth i Gymru yn 2019 wedi cwblhau ei doethuriaeth ym Mhrifysgol Auckland, ble roedd ei hymchwil yn defnyddio theori seicdreiddiad (psychoanalysis) ac astudiaethau trawma i archwilio syniadau o hunaniaeth a dioddefaint mewn sinema gyfredol. Dros y degawd diwethaf mae hi wedi dysgu ar amryw o fodiwlau, gan gynnwys theori a chynhyrchu ffilm, astudiaethau digidol a chyfryngau newydd, hysbysebu, ysgrifennu creadigol, cyfathrebu cyfryngol, diwylliant poblogaidd a dulliau ymchwil.

Heledd Wyn

BA (Hons)

Dysgu

TFM6420 – Cyflwyniad i Gynhyrchu Cyfryngau
CSM0960 – Traethawd Estynedig

Welsh logo

Graddiodd Heledd mewn Drama o Royal Holloway, Prifysgol Llundain. Hyfforddodd hefyd yn NFTS.

Mae Heledd wedi hyfforddi fel cyfarwyddwr gyda’r BBC ac mae ganddi gefndir mewn cyfarwyddo a gwaith camera ar Ddrama a rhaglenni dogfen (BBC, S4C) ac mae wedi cyrraedd rhestr fer Ffilm Cymru Wales. Mae hi’n wneuthurwr ffilmiau annibynnol ac yn ymarferydd creadigol ac wedi cyflwyno nifer o ffilmiau i gleientiaid gan gynnwys yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Urdd Gobaith Cymru a Fiction Factory. Yn fwy diweddar, canolbwyntiodd ar waith addysgol ac ar greu fideos cyfranogol gan weithio ar sawl prosiect sy’n annog ac yn grymuso lleisiau pobl ifanc.

Enillodd newydd-ddyfodiad gorau BFI am ei ffilm ar ddatblygiad Bae Caerdydd.

Mae ganddi brofiad o weithio ar amrywiol brosiectau. Mae hi wedi mynychu digwyddiadau amrywiol i drafod drama ddwyieithog mewn Cenhedloedd bychain a chynhyrchu gyda llais benywaidd a chymdeithasol cryf.

Mae hi hefyd wedi arddangos ei ffilmiau trwy osodiadau ac wedi cydweithio â chyfansoddwyr, artistiaid ac academyddion gyda theatr a dawns a chyngherddau.

Mae hi wedi bod ar fwrdd BAFTA Cymru a RTS Cymru.

Enillodd ei e-lyfr, llawlyfr ar wneud ffilmiau, ‘Vision to Viewer/Syniad i’r Sgrin’ yr adnodd ar-lein gorau.

Mae ymchwil barhaus Heledd trwy ffilm yn archwilio’r hyn y mae’n ei olygu i ymgysylltu’n weithredol â chymdeithas i ffurfio persbectif merch a rhoi llais i bobl, a sut i gyfathrebu a chynrychioli rôl ‘mam’ trwy ffilm.