Cyfle i wella eich sgiliau digidol – am ddim

Mae Cynhyrchu Cyfryngau Uwch a gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru yn cael ei arwain gan Brifysgol Aberystwyth. Mae’r prosiect yn cefnogi sector diwydiannau creadigol Cymru trwy hyfforddi gweithwyr proffesiynol a graddedigion i fanteisio ar dechnolegau newydd mewn cynhyrchu cyfryngau.

Mae Cynhyrchu Cyfryngau Uwch yn gynllun amlddisgyblaeth unigryw rhwng adrannau Cyfrifiadureg, Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu a Hanes a Hanes Cymru ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Drwy gyfuno gwybodaeth ymarferol am raglennu cyfrifiaduron a chynhyrchu cyfryngau, y nod yw rhoi’r sgiliau  ymarferol angenrheidiol i gyflogeion allu gweithio gyda thechnolegau digidol a chyfryngau uwch.

Gan weithio ar y cyd â Phrifysgol Aberystwyth, gallwn gynnig mynediad i fusnesau ac unigolion i hyfforddiant lefel uchel i’w galluogi i ddod yn fwy cynaliadwy ac effeithlon a gyda ffocws penodol ar dechnolegau newydd a’u potensial ar gyfer cynyddu twf a swyddi.

Darperir hyfforddiant mewn fformat hyblyg sy’n ymateb i’r diwydiant ac sy’n galluogi myfyrwyr i weithio trwy ddysgu o bell â chymorth i ddiweddaru eu gwybodaeth dechnegol, ymgorffori diwylliant ymchwil yn y gweithle a gweithio tuag at gymwysterau ôl-raddedig wedi’u teilwra i’w hanghenion diwydiant.

I bwy y mae’r cynllun?

  • Ydych chi’n ymwneud â’r sector Diwydiannau Creadigol? Neu hoffech chi ymwneud â’r sector?
  • Hoffech chi ddiweddaru’ch sgiliau a’ch gwybodaeth fel y gallwch chi fod yn fwy arloesol yn eich rôl a/neu ennill cymhwyster ôl-raddedig?
  • A oes gennych chi radd neu o leiaf 2 flynedd o brofiad gwaith perthnasol?
  • Ydych chi’n byw neu’n gweithio yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd?

Os gwnaethoch chi ateb yn gadarnhaol i’r cwestiynau hyn, yna mae Cynhyrchu Cyfryngau Uwch ar eich cyfer chi!

Modiwlau Chwefror 2021

Diwylliant Digidol
Datblygu Gwefannau
Graffeg Gymhwysol
Rhywedd a Chynhyrchu Cyfryngau
9

Cwrs llwyddiannus y Brifysgol yn helpu i bontio’r bwlch sgiliau digidol allweddol!

Mae’r Rhaglen Cynhyrchu Cyfryngau Uwch, sy’n cael ei rhedeg gan Brifysgol Aberystwyth, wedi gweld cynnydd sylweddol mewn ceisiadau ac ar hyn o bryd mae’n cael ei gynnig yn rhad ac am ddim i sefydliadau cymwys. Mae dros wyth deg o fyfyrwyr wedi cofrestru i ddechrau’r cwrs ym mis Hydref a byddant yn astudio amrywiaeth o…

4052_AberUni_AMP_Module_Graphic_Feb20_V3_FIN.indd

COFRESTRU MIS HYDREF YN CAU MEWN PYTHEFNOS

Prosiect newydd sbon yw‘Cynhyrchu Cyfryngau Uwch’ sy’n cefnogi busnesau ac unigolion o fewn y diwydiant creadigol yng Nghymru drwy ddarparu hyfforddiant achrededig yn rhad ac am ddim, ar dechnolegau newydd yn y maes digidol a chynhyrchu Cyfryngau. Dyma gyfle gwych i fudiadau, busnesau a’r hunangyflogedig yng Nghymru wella eu sgiliau digidol trwy gyfrwng y Gymraeg,…